Obliczenia objętości mas ziemnych metodą warstwic

Do obliczenia objętości mas ziemnych metodą warstwic trzeba posłużyć się planem warstwicowym z układem istniejącym i projektowanym. Jedną z dwóch podstaw każdej obliczanej bryły wyznacza na planie położenie warstwicy istniejącej i projektowanej. Płaszczyzna taka znajduje się w poziomie każdej warstwicy na terenie objętym robotami ziemnymi.

tmpaba5-1Oznaczenia na planie do obliczania objętości robót ziemnych metodą warstwic.

Objętość brył znajdujących się między kolejnymi płaszczyznami w poziomie warstwic oblicza się mnożąc średnią z sumy ich powierzchni przez odległość (skok) warstwie według wzoru:

tmpaba5-2w którym: P1 i P2 — powierzchnia płaszczyzn na poziomie sąsiednich warstwic, k — odległość warstwic.

Całkowitą objętość mas ziemi z wykopów i nasypów oblicza się mnożąc sumę powierzchni przez skok warstwic.

Do obliczania powierzchni pól wyznaczonych przez warstwice można stosować sposoby wymienione przy metodzie przekrojów. Miejsca zetknięcia się linii warstwic projektowanych z istniejącymi wyznaczają punkty zerowe, a linia łącząca te punkty tworzy granicę terenu robót ziemnych.

Metodę warstwic można stosować do obliczania objętości mas ziemnych na terenach wyrównywanych, objętości płytkich wykopów szeroko przestrzennych itp.