Właściwości fizyczne gruntu

Do projektowania, obliczania i wykonywania prac z zakresu kształtowania powierzchni i robót ziemnych konieczna jest znajomość podstawowych, właściwości gruntów. Do właściwości fizycznych zalicza się: gęstość pozorną, uziarnienie, porowatość i wilgotność.

Znajomość gęstości pozornej ma znaczenie w projektowaniu wydobywania i przewożenia gruntu w robotach ziemnych. Gęstość pozorną różnych gruntów podano w tabeli.

Właściwości fizyczne gruntów

Kategoria

gruntu

Charakterystyka Gęstość

pozorna

[t/m3]

Spulchnienie

początkowe

(przyrost

objętości)

[%]

Spulchnienie

trwałe

(przyrost

objętości)

[%]

1 2 3 4 5
 I Piasek suchy bez spoiwa 1,6 8 — 17 1-2,5
I Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 1,2 15-25 2-3
 I Torf bez korzeni 1,0 20-30 3-4
 I Piasek wilgotny 1,7 20 – 30 1-2,5
 I Piasek gliniasty, pył i less wilgotne (twardoplastyczne i plastyczne) 1,8 124-20 1-2,5
 I Gleba uprawna z darnią lub korzeniami grubości do 30 mm 1,3 15-25 2-3
II Torf z korzeniami grubości do 30 mm 1,1 20-30 3-4
II Nasyp z piasku i piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 1,7 12- 20 2-3
 II Żwir do 25 mm bez spoiwa lub mafo spoisty 1,7 8-15 1-2,5
 II Piasek gliniasty, pył i less mało wilgotne (półzwarte) 1,9 10-20 2-3
II Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 1,4 15- 25 2-3
 II Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 1,4 20-30 3-4
 III Nasyp zleżały z piasku gliniastego, lessu lub gliny, iłu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 1,9 12-20 2-3
 III Rumosz skalny zwietrzelinowy i otoczaki o wymiarach do 40 mm 1,8 25—35 4-6
1 2 3 4 5
III Glina, glina ciężka i il wilgotne (twardoplastyczne i plastyczne) bez głazów 2,0 20-25 3-5
 III Mady i namuly rzeczne gliniaste 1,8-2,0 20-25 3-4
 III Grube otoczaki lub rumosz zwietrzelinowy o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie 10 kg; rumowisko budowlane i gruz z blokami do 50 kg 1,8-2,0 27-32 5-8
 III Glina, glina ciężka i ił mało wilgotne (półzwarte i zwarte) 2,1 28-33 9-12
IV Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 2,1 28-33 8-12
 IV Ił zwarty suchy 2,1 28-33 8-12
 IV Iłołupek miękki 2,0 30-35 10-15
 IV Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 2,0 20-30 5-10

Uziarnienie jest to stopień rozdrobnienia gruntu wyrażany procentową zawartością różnych frakcji, czyli grup ziaren o ustalonych rozmiarach. W normie dotyczącej gruntów budowlanych dzieli się grunty mineralne zależnie od pochodzenia i uziarnienia. Od uziarnienia zależą w dużym stopniu właściwości fizyczne i mechaniczne gruntu.

Porowatość określa się stosunkiem objętości parów, czyli wolnych przestrzeni, do objętości całkowitej gruntu. Stopień porowatości zależy od kształtu ziaren i ich zagęszczenia. Stan porowatości wiąże się z pojęciem spulchnienia, które powstaje podczas odspajania gruntów i może się utrzymywać przez dłuższy czas. Rozróżnia się spulchnienie początkowe i trwałe. Stopnie spulchnienia różnych gruntów podano w tabeli.

Wilgotność określa się stosunkiem masy wody iw gruncie do masy gruntu suchego. Stosunek objętości wody w gruncie do objętości porów nazywa się stopniem wilgotności. Od stopnia wilgotności zależy stan i właściwości mechaniczne gruntu. Grunty spoiste (gliniaste, ilaste) na skutek różnego stopnia wilgotności mogą mieć różną konsystencję (zwartą, plastyczną, płynną).