Nawierzchnie z betonu cementowego cz.4

Nawierzchnie z betonu cementowego powinny być bardzo starannie wykonane, co odnosi się zarówno, do doboru składników betonu, jak i do jego układania. Niewłaściwie wykonane nawierzchnie z płyt betonowych prefabrykowanych lub układane z betonu na mokro łatwo ulegają niszczeniu przez czynniki atmosferyczne. Niszczące działanie czynników atmosferycznych polega przede wszystkim na kruszącym działaniu lodu tworzącego się w porach zbyt nasiąkliwego betonu. Pory takie mogą powstawać wskutek użycia zbyt małej ilości cementu, niewłaściwego kruszywa, np. nasiąkliwego tłucznia ceglanego oraz z powodu niedostatecznego zagęszczenia (np. niewłaściwego wibrowania) mieszanki betonowej. Działanie niskich temperatur powoduje również występowanie w betonie naprężeń, które mogą powodować pęknięcia i powstawanie szczelin. Dostająca się do szczelin woda po zamarznięciu powoduje zwykle dalsze kruszenie i pękanie betonu. Płyty zbyt cienkie w stosunku do swej długości mogą dość łatwo ulegać złamaniu na skutek tworzenia się i narastania pod nimi kryształów lodu powstających z kondensującej pary wodnej. Omawiane zjawiska występują w okresie jesieni i wczesnej zimy, kiedy następuje przemarzanie płyty, a temperatura podłoża jest jeszcze dodatnia.
Najczęstszym błędem podczas wykonywania nawierzchni betonowych jest niewłaściwe przygotowanie podłoża. Jeżeli podłoże nie zostało dostatecznie zagęszczone, jego stopniowe nierównomierne osiadanie maże spowodować nierównomierne oparcie płyt, a to prowadzi najczęściej do łamania się płyt nawet pod niewielkim obciążeniem. Podobne skutki występują w razie nierównego rozłożenia podsypki pod płytami, zawsze bowiem gdy płyta nie opiera się całą powierzchnią, może łatwo się złamać.
Przyczyną zniszczeń nawierzchni betonowych może być też niewłaściwe ich użytkowanie, polegające najczęściej na ich przeciążaniu. Przeciążanie powoduje wciskanie płyt betonowych w podłoże, co jest zwykle przyczyną łamania i kruszenia się płyt.