Nawierzchnie z kostek kamiennych, klinkieru, brukowca i płyt cz.1

Nawierzchnie z kostek kamiennych, klinkieru, brukowca i płyt wykonuje się podobnie jak żwirowe i tłuczniowe. Warunkiem utrzymania gładkości nawierzchni budowanej z tych materiałów jest uniemożliwienie wciskania ich w podłoże pod występującym obciążeniem. Wciskanie to jest tym łatwiejsze, im mniejsza jest powierzchnia poszczególnych elementów tworzących nawierzchnię. Najłatwiej zapewnić trwałe położenie płyt betonowych większych rozmiarów, np. 50 x 50 cm.
Kostki kamienne, klinkier, brukowce lub płyty układa się zwykle na 5-20 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej o jednorodnym uziarnieniu.

tmp4f8b-1Nawierzchnia drogi do ruchu pieszego wykonana z płyt, kostki lub klinkieru 1 — piasek lub piasek z cementem (1 : 12), 2 — spoiny wypełnione piaskiem lub zaprawą cementową.

Piasek taki dość łatwo się osuwa, co ułatwia układanie kostek lub płyt; po ułożeniu ich jednak nie ulega zagęszczeniu, co zapobiega odkształceniom nawierzchni.
Materiały układane na podsypce piaskowej nie zmieniają swego położenia pod wpływem obciążeń, jeżeli nawierzchnia jest użytkowana tylko przez pieszych. W razie potrzeby w celu zwiększenia wytrzymałości takich nawierzchni można zastąpić podsypkę piaskową materiałem bardziej odpornym na obciążenia. Najczęściej stosuje się tu podsypkę cementowo-piaskową grubości 10-20 cm. Cementu dodaje się do piasku zwykle w proporcji 1 : 12. Na parkingach, gdzie ze względu na duże obciążenie podspyką cementowo-piaskowa może się okazać niewystarczająca, pod kostkę lub klinkier stosuje się warstwę chudego betonu grubości 10-15 cm, a następnie na niej układa się te materiały na kilkucentymetrowej podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowę pod nawierzchnie silnie obciążone zwłaszcza na gruntach nieprzepuszczalnych wykonuje się z 10-20-centymetrowej warstwy tłucznia. Na warstwie tej po odpowiednim zagęszczeniu układa się kostkę, klinkier lub brukowiec na gruboziarnistym piasku lub na podsypce cementowo-wapiennej.

tmp4f8b-2 Nawierzchnia z kostki lub klinkieru na gruncie nieprzepuszczalnym 1 — tłuczeń lub żwir, 2 — podsypka piaskowa lub cementowo-piaskowa, 3 — piasek lub zaprawa.