Prace związane a budową zbiorników wodnych

Prace związane a budową nowych zbiorników wodnych lub przystosowaniem zbiorników naturalnych obejmują następujące czynności:
—    wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych,
—    wykonanie robót ziemnych,
—    ułożenie przewodów do doprowadzania i odprowadzania wody,
—    wykonanie umocnień brzegów,
—    umocnienie i uszczelnienie dna,
—    wykonanie stanowisk dla roślin.

Punkty sytuacyjno-wysokościowe wyznacza się na podstawie projektów techniczno-roboczych. Szczególnej dokładności wymaga wyznaczenie punktów wysokościowych brzegu. Wszelkie oznaczenia w terenie powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem. Podczas trwania robót ziemnych konieczne jest kontrolowanie osiąganych głębokości wykopów, gdyż w razie wykonania ich zbyt głęboko, a następnie zasypania może wystąpić osiadanie ziemi i zniszczenie wykonanych elementów zbiornika.
Roboty ziemne prowadzone przy budowie zbiornika polegają najczęściej na wykonaniu wykopu odpowiedniej głębokości, odpowiadającej głębokości zbiornika oraz na odpowiednim ukształtowaniu powierzchni gruntu pod umocnienie dna. Podczas prowadzenia robót ziemnych konieczne jest zachowanie dużej dokładności w kształtowaniu powierzchni dna i odpowiednie zagęszczanie gruntu.
Przewody doprowadzające wodę powinno się układać po zakończeniu robót ziemnych. Po ustaleniu miejsca osadzenia wylotów przewodów powinno się wykonać niezbędne ich umocnienie, a wykopy pod te przewody powinny być zasypane gruntem, który należy dostatecznie mocno zagęścić.
Osadzenie przewodów wylotowych w linii brzegu jest dość łatwe i jeżeli nie przewiduje się tworzenia strumieni wypryskujących ponad wodą, ujście takich przewodów można umieszczać poniżej lustra wody. Bardziej skomplikowane mogą być prace związane z prowadzeniem przewodów tworzących w środku zbiornika wodotryski lub fontanny. Wymaga to prowadzenia przewodów w wykopie pod dnem zbiornika i właściwego ich osadzenia w miejscu wytrysku. Przewody takie powinny mieć spadki powrotne 'umożliwiające opróżnienie ich z wody na okres zimy w razie opróżniania zbiornika.

Ułożenie przewodu do opróżniania zbiornika od najniżej położonego miejsca znajdującego się w środkowej części zbiornika , wymaga wykonania odpowiedniego wykopu. Po ułożeniu przewodu z wymaganym spadkiem wykop powinien być zasypany, a grunt użyty do tego celu zagęszczony. Połączenia przewodów przelewowych z przewodami służącymi do opróżniania zbiornika powinny być usytuowane na odcinku otwartym.