Uszczelnianie dna zbiornika masami bitumicznymi i z betonu

W wielu zbiornikach ogrodowych można wykonać dno o nawierzchni bitumicznej. Umocnienia takie stosuje się na gruntach nieprzepuszczalnych i dostatecznie ustabilizowanych. Umocnienie wykonuje się podobnie jak nawierzchni tego typu. Warstwę uszczelniającą tworzy powłoka składająca się z dwóch warstw masy wylewanej na silnie uwałowane i zamulone piaskiem podłoże tłuczniowe grubości 10-15 cm. Pierwszą warstwę masy bitumicznej grubości około 5 cm układa się w celu wyrównania podbudowy i wstępnego jej uszczelnienia, druga zaś, grubości około 3 om, stanowi właściwe uszczelnienie i powierzchnię dnia. Dokładność rozłożenia masy i odpowiednie uwałowanie są niezbędnymi warunkami uzyskania szczelności takiego umocnienia.
Uszczelnianie dna masami bitumicznymi zastępuje stosowaną dawniej do tego celu papę bitumiczną.
Ostatnim sposobem umacniania, o którym należy wspomnieć, jest wykonywanie szczelnego dna z betonu. Sposób ten, stosowany od dawna w budowie basenów ogrodowych, nie zdał jednak egzaminu, mimo zwiększania grubości warstwy betonu, jego zbrojenia i stosowania różnych rozwiązań dylatacji. W warunkach ogrodowych wskutek działania niskich temperatur oraz nacisków wywieranych przez wodę i lód tworzący się od strony gruntu beton ulega różnego rodzaju uszkodzeniom. Powstające liczne pęknięcia powodują dalsze uszkodzenia, które w warunkach działania ujemnych temperatur nie są możliwe do naprawienia. Zbiorniki uszczelniane betonem wykazują dostateczną trwałość i szczelność tylko w razie utrzymywania całej konstrukcji w temperaturze dodatniej. Wymaga to oczywiście odpowiedniego zabezpieczenia całego zbiornika na okres zimy. Zabezpieczać w ten sposób można, jedynie zbiorniki niewielkie. Dlatego beton jako tworzywo uszczelniające dno zbiornika stosuje się coraz rzadziej.
Należy dodać, że wykonanie betonu wodoszczelnego możliwe jest tylko pod warunkiem wykonania mieszanki z grubego żwiru i piasku rzecznego w odpowiednich proporcjach oraz około- 350 kg cementu na 1 m3 betonu; składniki te trzeba mieszać z wodą do stanu gęstoplastycznego. Wodoszczelność betonu można zwiększać przez dodawanie specjalnych preparatów (uszczelniających, jak np. Plastlibeit lub Hydrobet. W celu uszczelnienia można również stosować pokrywanie betonu różnymi żywicami syntetycznymi.